ఈ పేరు కి ఉన్న పవర్ తెలిస్తే అస్సలు వదిలి పెట్టారు #garikapati #pravachanalu #edhookaticheyyali

Read:  #jevitha sathyalu manchi matalu #మంచి మాటలు manchi matalu #Manchi Matalu #😃మంచి మాటలు

Leave a Comment